Taal: 
  • Header foto 1
  • Header foto 1

Garantie

Garantie
1. Klimrek.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Klimrek.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Klimrek.nl kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen op de dag van levering aan Klimrek.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend, na schriftelijk overleg met Klimrek.nl, eventueel met vermelding van het door Klimrek.nl toegewezen retournummer.
4. Eventuele aanspraak op herstel/herlevering/resitutie/garantie is immer ter beoordeling aan Klimrek.nl.
5. Klimrek.nl beoordeelt / behoudt zich het recht voor het mankerende product/onderdeel te repareren of te vervangen en/of werkzaamheden te herstellen.
6. Indien sprake is van een financiële vergoeding hanteert Klimrek.nl een garantie van 100% gedurende de eerste 6 maanden na leverdatum en vervolgens wordt het garantiepercentage maandelijks met 10% verminderd**. De garantie is van toepassing op alle door Klimrek.nl gefabriceerde en geleverde producten en wordt berekend over de gefactureerde verkoopprijs (minus eventuele op de factuur vermelde korting) van het mankerende product of onderdeel, mits reparatie of vervanging niet mogelijk of wenselijk is. Dit uitsluitend ter beoordeling aan Klimrek.nl.
7. Gefactureerde kosten voor diensten en/of werkzaamheden worden nimmer gerestitueerd.
8. Klimrek.nl is echter nooit verantwoordelijk of verantwoordelijk te houden voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
9. Klimrek.nl is nooit verantwoordelijk of verantwoordelijk te houden voor de uiteindelijke geschiktheid, bruikbaarheid, stevigheid, stabiliteit of levensduur van producten welke vervaardigd zijn volgens aanwijzingen, adviezen of opdracht van de consument of derden.
10. De garantie geldt niet indien:
a. De consument de geleverde producten zelf (gedeeltelijk) heeft ontworpen, gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten ontwerpen, repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Klimrek.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
d. 30 dagen verstreken zijn na de installatie door Klimrek.nl, voor de installatiewerkzaamheden op zichzelf en het transport/verzenden van het toestel of onderdelen daarvan.
e. Het stabiliteits- en/of verzakkingsproblemen betreft bij toestellen die door de consument of door derden zijn geplaatst.
f. Het toestel of de mankerende onderdelen niet (meer) zijn geplaatst of gemonteerd op het oorspronkelijke leveradres, zoals vermeld op de factuur.
g. Het toestel of de mankerende onderdelen niet (meer) in het bezit of gebruik zijn bij de oorspronkelijke eigenaar, vermeld op de factuur.

**Het niet opvolgen van in alle redelijkheid gegeven instructies (per mail) na uw melding van een schadegeval of uw claim op garantie kan gevolgen hebben voor uw aanspraak op garantie. Dit betreft de volgende punten;

1) Uw zorg voor het product na uw claim op garantie,
2) De door Klimrek.nl gegeven instructies betreffende retourtijd,
3) Het sturen van foto's of ander bewijs van de schade of gebrek,
4) Uw medewerking om schade of gebreken op te lossen,